piątek, 2 listopada 2012

Szczawnica miasto

Szczawnica odpoczywa w jednym spośród najpiękniejszych zakamarków południowej Polszczyzna, na pograniczu Pienin dodatkowo Beskidu Sądeckiego, w romantycznej niecułce Grajcarka, na wysokości 430 - 560 m n.p.m. Kategoryzowana istnieje do najstarszych zdrojowisk w grupie karpackiej. Określenie miejscowości pochodzi od czasu kwaśnych wódki tytułowanych szczawami. Zwierzchnie notek o Szczawnicy zapoczątkują spośród początku XV wieku. Swoistości rodzimych źródeł były znane w tym momencie odkąd XVI wieku. Aktywny intensyfikacja Szczawnicy w charakterze uzdrowiska przysługuje na połowę XIX wieku. Miejscowość kuracyjna rozwijało się dzięki właścicielowi Józefowi Szalayowi.

Wówczas wybudowano pensjonaty, budynki zdrojowe i łazienki. Powstała też oprawa architektoniczna odkrytych źródeł: Anieli, Heleny, Jana, Szymona, Magdaleny i Walerii. Unowocześniono park zdrojowy i zbudowano kaplicę zdrojową. Szalay zabiega³ szeroką reklamę uzdrowiska - wydał m.in. pierwszy przewodnik po Szczawnicy oraz Album Szczawnicki. On tez pierwszy zorganizował dla swoich gości spływ Dunajcem przy muzyce gَralskiej. Wprowadził istniejące do dziś oznaczenia domَw: Pod siekierkami, Pod sercem. Pod tygrysem itd.; niektóre z tych tabliczek osobiście namalował. Z czasem Szczawnica stała się popularna. Przyjżedżali tu na leczenie arystokraci, przedstawiciele sfer artystycznych (C.K.Norwid, A.Asnyk, J.I.Kraszewski, H.Sienkiewicz, B.Prus, M.Konopnicka, W.Pol, J.Matejko, A.Fredro i inni). Przed śmiercią właściciel Szczawnicy zapisał zakład zdrojowy Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie. W latach 1880-1884 uporządkowano park, wybudowano dworek gościnny i zakoٌnczono budowę drogi prowadzącej przez Pieniny do Czerwonego Klasztoru. W roku 1909 Szczawnica przesz³a w rêce Adama Stadnickiego, ktَry uj¹³ nowe ںrَd³a, wyremontowa³ domy zdrojowe i poszerzy³ park gَrny. Dynamiczny rozwَj Szczawnicy zosta³ przerwany przez wybuch II Wojny Œwiatowej. W 1948 roku uzdrowisko przej¹³ skarb paٌstwa. Szczawnica otrzyma³a prawa miejskie w 1962 roku. W 2001r.uniewa؟niono decyzjê z 1948 r., na mocy ktَrej odebrano uzdrowisko rodzinie Stadnickich. Spadkobiercy hr. A.Stadnickiego odzyskali swoj¹ w³asnoœو  w 2005 r.Miejscowe wody mineralne to g³َwnie szczawy wodoro-wêglanowo - chlorkowo - sodowo – jodkowe, bromkowe oraz borowe. W okolicach Placu Dietla wystêpuj¹ takie zdroje jak: Stefan, Magdalena, Jan i Helena. W Parku Dolnym znajduje siê ںrَd³o Wanda, nieco dalej obok dolnej stacji kolejki linowej na Palenicê ںrَd³o Szymon, przy ulicy Skotnickiej ںrَd³o Pitoniakówka. Te wody udostêpniane s¹ do spo؟ycia z naturalnych wyp³ywَw. Szczawnickie wody mineralne zalecane s¹ przy nie؟ytach drَg oddechowych, oskrzeli, chorobach przewodu pokarmowego, oty³oœci, skazie moczanowej oraz schorzeniach narz¹dَw ruchu. Uzdrowisko posiada doskona³¹ bazê zabiegow¹. m. in. w Inhalatorium, wyposa؟onym w unikatowe komory  pneumatyczne s³u؟¹ce do leczenia chorَb p³uc oraz komory solankowo - celkowe, w ktَrych wykonuje siê inhalacje skuteczne w leczeniu astmy oskrzelowej.Obecnie Szczawnica jest miejscowoœci¹ typowo turystyczn¹ - doskona³¹ baz¹ wypadow¹ w Beskid S¹decki, Gorce i Pieniny (polskie i s³owackie). kwatera szczawnica

 Przez Szczawnicê przechodz¹ szlaki turystyczne, ktَre prowadz¹ m.in. na najwy؟sze szczyty Pienin i Gorcَw oraz do rezerwatَw przyrody: W¹wozu Homole, Wysokich Ska³ek, a tak؟e do jednego z najpiêkniejszych, obfituj¹cych w malownicze ska³ki i progi skalne - rezerwatu Bia³ej Wody. Wyznaczone zosta³y tak؟e liczne trasy rowerowe i konne o rَ؟nym stopniu trudnoœci. Szczawnica stanowi przystaٌ flisack¹ i kajakow¹. Tutaj znajduje siê koٌcowa stacja sp³ywu ³odziami flisackimi Prze³omem Dunajca. W centrum Szczawnicy znajduje siê wyci¹g krzese³kowy prowadz¹cy na szczyt Palenicy, sk¹d roztacza siê malowniczy widok na Tatry i Pieniny. Znajduj¹ siê tu wspaniale przygotowane trasy narciarskie. Liczne szlaki turystyczne, trasy i œcie؟ki rowerowe prowadz¹ do malowniczych zak¹tkَw Pieniٌskiego Parku Narodowego i rezerwatَw przyrody. W okolicach schroniska pod Durbaszk¹ prowadzone s¹ szkolenia paralotniarskie.